Vydavateľ: Orbis Pictus Istropolitana
ISBN: 9788081206856
Poč.strán: 128
Rok vydania: 2022
Väzba: brožovaná
Formát: 210×297
Jazyk: slovenský
Pridané: 10.09. 2008

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Naša cena: 9,20 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1.ročník – Učebnica

Učebnica

Autor: Caltíková Milada, Polakovičová Alena, Lauková Zuzana, Štarková Ľubica, Lábaj Ľubomír

Kniha je v kategórii: Slovenský jazyk pre strednú školu
NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 1 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou:1. výkladový text sa aktualizoval na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku,
2. prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí,
3. zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra učebnice,
4. zohľadnili sa nové prístupy vo vyučovaní slovenského jazyka,
5. prispôsobili sa jednotlivé komponenty požiadavkám iŠVP, aktuálnemu stavu komunikácie
spoločnosti i súčasnej maturite.Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. - Učebinca je východiskový materiál výučby, obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky, základné ukážkové slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol.
Obsahuje mnoho zaujímavostí, ale hlavným zámerom učebnice je slúžiť ako teoretické i pragmatické pozadie vyučovania. Obsahuje známe prvky:
* karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy
* výkladový text slúži na pochopenie alebo doplnenie informácií o preberanej téme; kľúčové
pojmy sú vyznačené
* rozlišujte rôzne problémové javy
* znaky a výrazové prostriedky, ktoré sú typické pre daný slohový útvar
* viete, že...? upozorňuje na rôzne zaujímavosti
* prehľady, schémy, tabuľky – sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy
* ukážky reálnych slohových útvarov aj živých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu
žiaka, nútia zamyslieť sa; pracuje sa aj s nesúvislými textami; niektoré ukážky majú ambíciu
nahrádzať vysvetľovací text; ukážky zohľadňujú aj prierezové témy a rôzne spoločensky
aktuálne kontexty
* úlohy o jazyku a komunikácii, týkajúce sa témy alebo slohového útvaru s riešeniami
podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu