Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie)
Predkladaná publikácia si na rozdiel od všeobecných zvyklostí výkladu právnej úpravy kladie za cieľ ...
55,00 € 44,00 €
 Kybernetická bezpečnost
Kybernetická bezpečnost je v současné době jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti bezpečnosti. Stále ...
9,35 € 7,67 €
 Notársky poriadok
Publikáciu tvoria komentáre k Notárskemu poriadku, Kancelárskemu poriadku pre notárov, vyhlášky MS SR o ...
89,00 € 78,30 €
 Nová príručka autorského práva
V súčasnom období rastie počet súdnych a mimosúdnych sporov týkajúcich sa oblasti autorských a obdobných ...
6,30 € 5,04 €
 Predbežné opatrenia
Predbežné opatrenia sú v praxi často využívaným nástrojom v civilnom procesnom práve. Tento inštitút je ...
25,00 € 21,25 €
 Správne právo hmotné. Všeobecná časť
Učebnica je určená prednostne pre výučbu správneho práva na právnických fakultách, využijú ju však ...
19,11 € 15,67 €
 Správne právo procesné - Všeobecná časť
Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu ...
23,00 € 19,55 €
 UZZ 24/2016 Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekúčný poriadok)
podľa právneho stavu k 9. 5. 2016 (Úplne znenia zákonov 24/2016)Úplné znenie zákonač. 233/1995 Z. z.O SÚDNYCH ...
5,65 € 4,50 €
 UZZ 26/2016 Zákon o Policajnom zbore, Zákon o registri trestov
podľa právneho stavu k 10. 5. 2016 (Úplne znenia zákonov 26/2016)Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej ...
4,85 € 3,85 €
 UZZ 26/2018 Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovedosti právnických osôb
Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôbpodľa právneho stavu k 30. 6. ...
13,55 € 10,84 €
 Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004–2015)
Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o ...
18,33 € 15,21 €
 Vreckové predpisy o cestnej premávke s farebnými značkami
Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou (v úplnom znení)sme vydali v praktickom ...
4,95 € 3,96 €
 Zákonník práce (2019)
Komentár k Zákonníku práce pre rok 2019 je zameraný na ustanovenia a pojmy v Zákonníku práce a ďalších ...
19,80 € 14,85 €
100 otázok • odpovedí - Nehnuteľnosti - rozvoj bývania
Publikácia je členená do kapitol - Novelizované zákony, právne predpisy, Nehnuteľnosti v podnikaní a ...
7,90 € 6,15 €
100 otázok a odpovedí - Zákonník práce, odpady
• Zákonník práceZávislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti ...
7,90 € 5,53 €
100 otázok a odpovedí – DPH v praxi, zamestnávanie
Publikácia je členená do kapitol – Novelizované zákony, právne predpisy, DPH v praxi a Zamestnávanie. ...
7,90 € 5,50 €
100 otázok a odpovedí – Obchodovanie
Zložitá ekonomická situácia nás núti zamýšľať sa nad progresivnými postupmi oživenia ekonomiky i samotného ...
9,80 € 6,86 €
100 otázok o odpovedí - Kurzarbeit, Zamestnávanie
Publikácia obsahuje nový zákon o podpore v čase skrátenej práce – kurzarbeit – s komentárom. Druhá kapitola ...
7,90 € 5,53 €
100 otázok o odpovedí - Odmeňovanie - verejné obstarávanie
Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí daní, účtovania pracovného práva, zdaňovania miezd a ...
9,80 € 6,86 €
100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR 1917-2017
Právny obzor založil JUDr. Emil Stodola, významný slovenský právnik, advokát a prvý predseda Zväzu advokátov ...
23,00 € 19,55 €
​1000 riešení 7,8-2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ukončenie štúdia a daňový bonus, Zdravotné poistenie, Letné brigády ...
4,67 € 3,50 €
A Grammar of Legal English
Publikácia, ktorá je v tejto oblasti knižnej produkcie prvá svojho druhu, je určená všetkým anglistom, vrátane ...
3,08 € 2,53 €
Act on Bankruptcy and Restructuring - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
Vydavateľstvo IURA EDITION sa rozhodlo rozšíriť edíciu Translated Legislation o publikáciu, ktorou čitateľ ...
18,00 € 14,76 €
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb
Základný prínos predkladanej monografie spočíva v analýze súčasného stavu právnej úpravy ...
17,40 € 14,25 €
(1615)