Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Komentár k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od autorského kolektívu vedeného JUDr. Marekom ...
159,00 € 135,15 €
100 otázok • odpovedí - Nehnuteľnosti - rozvoj bývania
Publikácia je členená do kapitol - Novelizované zákony, právne predpisy, Nehnuteľnosti v podnikaní a ...
7,90 € 6,15 €
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb
Základný prínos predkladanej monografie spočíva v analýze súčasného stavu právnej úpravy ...
17,40 € 14,25 €
Akciové společnosti
Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z ...
70,03 € 63,00 €
Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach
Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach?“ Odpovede na túto otázku prináša publikácia s rovnomenným ...
14,60 € 11,95 €
Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov
Obsluha vyhradených technických zariadení kladie na fyzické osoby povinnosť disponovať požadovanou odbornou ...
14,20 € 11,60 €
Aktualizácia 2024 II/2
Od 1. apríla 2024 budú musieť všetky verejné obstarávania, okrem tých s veľmi nízkou hodnotou, viesť iba ...
6,90 € 4,80 €
Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky
Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. ...
14,80 € 12,10 €
Antidiskriminačný zákon - komentár
Komentár k antidiskriminačnému zákonu prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s prierezovou ...
13,20 € 10,80 €
Aplikované právo obchodných spoločností a družstva
V predkladanej učebnici práva obchodných spoločností a družstva je objasňovaná matéria vzťahujúca sa na ...
26,60 € 21,80 €
Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej ...
51,20 € 41,95 €
Bezúhonnosť, spoľahlivosť a trestnoprávna vina
Predkladaná publikácia je medziodborová. Po prvýkrát v slovenskej odbornej literatúre definuje pojem ...
18,00 € 15,30 €
Brexit
Publikácia má ambíciu analyzovať právne a politické aspekty procesu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. ...
19,25 € 15,75 €
Celní zákon
Praktický komentář nabízí první ucelený výklad k zákonu č. 242/2016 Sb., který je zpracován kolektivem ...
31,26 € 25,60 €
Cezhraničné dedenie - Nariadenie EÚ č. 650/2012 o cezhraničných dedičstvách
Publikácia o cezhraničných dedičstvách poskytuje komplexný výklad najdôležitejších ustanovení kolíznych ...
16,50 € 13,50 €
Civilný mimosporový poriadok
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok s novelizáciou ...
4,00 € 3,35 €
Civilný mimosporový poriadok
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorý nadobúda ...
2,00 € 1,60 €
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok
Úplné znenie zákona s komentárom prináša všetky zásadné a dôležité zmeny a zároveň je obohatený o ...
29,90 € 20,90 €
Claim manažment v stavebnej praxi
Claim manažment v stavebnej praxi ako prvá publikácia na trhu podáva komplexný a podrobný výklad problematiky ...
27,80 € 22,75 €
Colné a menové právo
Cieľom spracovania vysokoškolskej učebnice „Colné právo a menové právo“ je poskytnúť čitateľom v ...
13,00 € 10,65 €
Colné právo
Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi ...
42,50 € 34,85 €
Corpus Juris 2000
Myšlienka zriadiť inštitút Európskeho verejného prokurátora (European Public Prosecutor – EPP) vzišla z ...
3,49 € 2,85 €
Daň z pridanej hodnoty - Otázky a odpovede
Publikácia "Daň z pridanej hodnoty. Otázky a odpovede" zachytáva 227 odborných stanovísk autora na otázky ...
18,20 € 14,90 €
Dane a daňové právo na Slovensku
Učebnica Dane a daňové právo na Slovensku (teória a legislatíva), ktorá sa Vám práve dostala do rúk, z ...
34,20 € 27,35 €
(402)