Vydavateľ: Expol pedagogika
ISBN: 9788080917876
Poč.strán: 96
Rok vydania: 2022
Väzba: brožovaná
Formát: 209x298
Jazyk: slovenský
Pridané: 17.03. 2023

Kniha nie je skladom
expedujeme do 7dní

Naša cena: 12,60 €

Geografia pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – Učebnica

Autor: Nogová Mária, Tremboš Peter, Trembošová Miroslava

Učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií s osemročným štúdiom. Slúži ako pomôcka pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na motiváciu, pochopenie geografických javov a procesov a na osvojenie, precvičovanie a upevnenie geografického učiva so zameraním na Slovensko. Obsah rešpektuje požiadavky ŠVP z hľadiska cieľa predmetu a výkonového a obsahového štandardu pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ, ale aj novospracované kurikulárne požiadavky (2022). Učebnica sa skladá z dvoch častí. V prvej časti sú uvedené základné geografické charakteristiky Slovenska – ako prírodné, tak aj socioekonomické (geopolitická poloha, geologická stavba, reliéf, podnebie, pôda, rastlinstvo, živočíšstvo, obyvateľstvo, sídla, ťažba nerastných surovín, poľnohospodárstvo, lesné a rybné hospodárstvo, priemysel, doprava, cestovný ruch, školstvo, veda a výskum, zdravotníctvo, obchod, kultúra a šport, typy súčasnej krajiny, prírodné krajinné typy). Jednotlivé prvky sú prezentované najmä prostredníctvom rozhovorov.
Druhá časť učebnice je aplikačná, spracovaná ako spoznávanie geografických javov a procesov cez objavovanie zaujímavých miest Slovenska v krajoch: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Spoznávanie každého kraja obsahuje štyri poznávacie trasy, ktoré sú inšpiráciou pre žiakov na poznávanie Slovenska a prepojením s praktickým životom.
Na učebnicu bude nadväzovať pracovný zošit, ktorý bude zameraný na spoznávanie miestnej krajiny a jeho cieľom bude spracovanie geografického portfólia miestnej krajiny žiakmi. Takto žiaci aj učitelia získajú komplexný materiál o geografických javoch a procesoch na Slovensku, možnosti ich spoznávania na jednotlivých trasách v krajoch a prepojenie s poznávaním miestnej krajiny, v ktorej úlohy budú viesť žiakov na objavovanie geografie v konkrétnom regióne, v ktorom žijú.