Vydavateľ: Enigma Publishing
ISBN: 9788081330605
Poč.strán: 376
Rok vydania: 2017
Väzba: brožovaná
Formát: 160 x 235 mm
Jazyk: slovenský
Pridané: 24.07. 2017

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 10,00 €
Naša cena: 9,00 €
Zľava: 10%

Občianska náuka

Autor: Kolektív

PSYCHOLÓGIA
1.1 Všeobecná psychológia
Psychologické vedy a ich členenie
Prehľad smerov v psychológii
Predmet skúmania psychológie
Metódy psychológie
Psychické procesy

1.2 Psychológia osobnosti
Definovanie osobnosti a základné témy psychológie osobnosti
Teórie osobnosti
Determinanty formovania osobnosti a socializácia
Typológie osobnosti

SOCIOLÓGIA
2.1 Sociológia – veda o spoločnosti
Vznik sociológie
Predmet sociológie
Štruktúra sociológie
Funkcie sociológie

2.2 Spoločnosť – prostredie ľudí a pre ľudí
Definícia spoločnosti
Človek ako osobnosť
Socializácia
Sociálne učenie

2.3 Spoločnosť prostredie určené sociálnymi pozíciami, statusmi a rolami
Sociálna pozícia
Sociálny status
Sociálna rola

2.4 Spoločnosť prostredie rôznych vzťahov
Sociálny vzťah
Sociálna interakcia

2.5 Sociálna štruktúra spoločnosti
Spoločnosť ako štruktúrovaný sociálny systém
Sociálna stratifikácia
Typy spoločnosti
Spoločenská zmena

2.6 Život v rôznych sociálnych skupinách
Charakteristika sociálnej skupiny
Rozdelenie a druhy sociálnych skupín

2.7 Život v súkromí a v rôznych pospolitostiach
Rodina
Spoločenstvá detí a mládeže
Žena v spoločnosti
Komunita
Národné spoločenstvo a problémy jeho integrity

2.8 Sociologický výskum
Ako získame prvotné informácie?
Etapy sociologického výskumu
K obsahu kľúčových pojmov
Technika zberu informácií pozorovaním
Dotazník a anketa
Rozhovor (interview)
Analýza dokumentov

EKONÓMIA
3.1 Vývoj, podstata a členenie ekonómie
Vývoj ekonómie
Podstata a členenie ekonómie
Organizácia ekonomiky
Trh a trhový mechanizmus
Trh tovarov a služieb
Trh výrobných faktorov
Trh práce
Trh pôdy
Trh peňazí (kapitálu)
Podnik a podnikanie
Klasifikácia podnikateľských subjektov
Dokonalá a nedokonalá konkurencia
Banky a banková sústava
Poisťovníctvo
Úloha štátu v súčasnej ekonomike
Hospodárska politika
Nezamestnanosť a inflácia

3.2 Svetová ekonomika
Ekonomická integrácia

ZÁKLADY PRÁVA
4.1 Právo a právna veda
Právo
Normatívne systémy
Funkcia práva v spoločnosti
Právna norma a právny predpis
Pramene práva
Štátne právo
Občianske právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Trestné právo
Orgány ochrany práva

4.2 Základné práva a slobody v demokratickej spoločnosti

POLITOLÓGIA
5.1 Politológia ako veda
Predmet politickej vedy (politológie)
Metódy politickej vedy (politológie)
Súčasti politickej vedy (politológie)
Vzťah politickej vedy (politológie) k iným spoločenským vedám

5.2 Právny štát – základ občianskej demokracie
Teoretické koncepcie vzniku štátu
Pojem a znaky štátu
Horizontálne členenie štátnej moci a formy vlády
Územnoorganizačná štruktúra štátu
Funkcie štátu

5.3 Občianska spoločnosť

5.4 Demokracia a princíp jej uplatnenia v právnom štáte
Vymedzenie pojmu demokracia

5.5 Volebné právo a volebné systémy
Slobodné voľby, volebný výber a charakteristika volebných systémov
Volebný systém Slovenskej republiky
Petičné právo

5.6 Politický systém a politický pluralizmus
Prvky politického systému spoločnosti
Základná typológia politických systémov
Ďalšie členenie politických systémov

5.7 Národ a menšiny v politike
Národ a národný štát
Pojem národnostné menšiny

5.8 Politológia ako kritická veda
Princípy kritického myslenia
Obranné mechanizmy demokratických spoločností
Informácia ako mocenský nástroj v politike
Kritické myslenie vo svete médií a internetu
Konšpiračné teórie

FILOZOFIA
6.1 Systémová filozofia
Vznik a podstata filozofie
Filozofia a duchovný život spoločnosti
Štruktúra filozofie
Ontológia
Gnozeológia
Etika
Logika
Estetika
Filozofická antropológia
Sociálna filozofia
Filozofia a náboženstvo
Náboženstvo a vývoj spoločnosti
Náboženstvo a religionistika
Svetové náboženstvá
Náboženstvá na Slovensku

6.2 Dejiny filozofie
Antická filozofia
Stredoveká a renesančná filozofia
Klasická novoveká filozofia
Filozofia 19. storočia
Filozofia 20. storočia
Filozofické myslenie na Slovensku
Krátky filozofický slovník
Literatúra