Vydavateľ:Vlna
ISBN: 9788089550289
Poč.strán: 148
Rok vydania: 2017
Väzba: brožovaná
Formát: 140x230
Jazyk: slovenský
Pridané: 08.03. 2017

Kniha nie je skladom,
zasielame do 7 dní

Bežná cena: 10,00 €
Naša cena: 7,50 €
Zľava: 25%

Film a politika

Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939-1989

Autor: Ciel Martin

Kniha je v kategórii: Historická faktografia
Kniha FILM A POLITIKA (Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 - 1989) autora Martina Ciela sa zaoberá analýzou ideologického pôsobenia kinematografie v obdobiach slovenského štátu, 50tych rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Nevyhýba sa však ani 60. rokom. Dôležité je, že kniha nie je čisto filmovo teoretický a akademicky uzavretá. Výskum tu postupuje v intenciách tzv. novej histórie, teda v širších politických a sociálnych kontextoch. Slovenská kinematografia, či už krátky, publicistický film či jednotlivé kinožurnály ale i analyzované hrané filmy sú pevne usúvzťažnené s referenčným pozadím svojho vzniku. Výsledkom je dôležitý a zaujímavý pohľad na našu minulosť, na minulosť rôznych totalitných období cez prizmu filmu, ktorý bol politikou neustále ovplyvňovaný.

Monografia Film a politika. Ideolo´gia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989 sku´ma, ako a aky´mi spo^sobmi sa politika prejavovala v ro^znych ab- norma´lnych, nesˇtandardny´ch politicko- -spolocˇensky´ch situa´cia´ch a rezˇimoch, ktore´ existovali na Slovensku v rokoch 1939 azˇ 1989, aky´m spo^sobom propa- ganda politicku´ ideolo´giu verbalizovala cˇi zobrazovala. Propaganda sa tu cha´pe ako skryta´ manipula´cia s vy´znamami, so symbolmi alebo s emo´ciami s cielˇom ovplyvnitˇ adresa´ta a vyvolatˇ konkre´tne predstavy a asocia´cie smeruju´ce k su´hla- su s ideologicky´m za´merom. Monografia metodicky dekonsˇtruuje taktiky a strate´gie vzniku za´kladny´ch modelov propagandy. Opisuje ich for- ma´lne sˇtruktu´ry a po^sobenie v kine- matografii hranej, ale v neposlednom rade aj v spravodajskom filme. S vyuzˇi- ti´m analy´zy niektory´ch pri´znacˇny´ch vy´- znamovy´ch moti´vov (uniforma, vlak...) sa su´stredˇuje na filmove´ zobrazenie ideolo´gie a na jej referencˇne´ pozadie. Pretozˇe to, ako a precˇo sa tvoria vy´zna- my filmovy´ch znakov, je najva´zˇnejsˇou ota´zku filmovej semiotiky. A aj preto, lebo analy´zou vplyvu politiky na umenie sa da´ o vlastnej minulosti dozvedietˇ prekvapuju´co mnoho.