Vydavateľ: Enigma Publishing
ISBN: 9788089132379
Poč.strán: 184
Rok vydania: 2007
Väzba: brožovaná
Formát: 160x235
Jazyk: slovenský
Pridané: 17.03. 2008

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 8,54 €
Naša cena: 7,00 €
Zľava: 18%

Latinčina - Základy + slovníček

Autor: Dekanová Alexandra, Jirkal Emanuel

Kniha je v kategórii: Ostatné jazyky
Učebnica má 17 riadnych plus 3 opakovacie lekcie. Obsahujú základy latinského tvaroslovia a skladby. Po ich prebratí by mal byť študent pripravený čítať latinské texty, ale aj prekladať jednoduchšie celky do latinčiny, prípadne sa v latinčine samostatne (najmä písomne) vyjadrovať. Obsah sa dá zvládnuť za dva semestre (jeden školský rok) pri štyroch hodinách týždenne, pri dvoch hodinách týždenne za tri semestre. V prvom prípade je vhodné končiť prvý semester deviatou lekciou.


Lekcie sa začínajú slovíčkami, ktoré sú zoradené abecedne do gramatických kategórií, čím sa učiteľovi i študentovi uľahčuje precvičovanie tvaroslovia (napr. tvorenie dvojíc substantívum plus adjektívum, sloveso plus predmet atď.) Dĺžky sú v latinských slovách vyznačované v slovíčkach a v gramatickom výklade. V cvičeniach a v texte v súlade s pôvodným zvykom vyznačené nie sú.

V gramatickej časti sa podáva výklad gramatických javov v najväčšej možnej stručnosti. Je určený najmä na zhrnutie výkladu učiteľa alebo látky prebranej zo špeciálnych učebníc gramatiky, prípadne na opakovanie. Infinitívne väzby, typické pre klasickú latinčinu, sa preberajú pomerne skoro, ale postupne (zmena slovesného rodu, obmieňanie, uvádzanie do závislosti, preklad) a podávajú sa najjednoduchšou možnou formou tak, aby pri ich pochopení študenti vychádzali z vlastných, už získaných poznatkov a z analógie so slovenčinou, prípadne inými jazykmi. Zvlášť upozorňujem na nutnosť doplnenia látky o najčastejšie používané slovesá, ktorých zoznam sa nachádza v učebniciach. Najvhodnejšie je s nimi začať po desiatej lekcii, teda po prebratí indikatívov perfektného systému. Precvičovanie základných slovesných tvarov potom tvorí vždy súčasť hodiny alebo samostatnej prípravy, aj keď nie je obsiahnutý v tejto učebnici.

Cvičenia sú radené podľa obtiažnosti. Aby študenti dosiahli cieľ, ktorý táto učebnica sleduje, je dôležité, aby si prešli všetky cvičenia, a to celé, s možnosťou kontroly. Preto je na konci pripojený Kľúč s vypracovanými nácvikovými úlohami. Posledným v lekcii býva latinský text. Pri niektorých opakovacích lekciách a pri posledných lekciách študenti pracujú samostatne aj v tom, že si slovíčka k textom vyhľadávajú sami. Texty sú urobené tak, aby sa v nich precvičovala najmä nová gramatika a nepresiahol sa rámec prebratej látky. Pri posledných lekciách sú použité pôvodné latinské texty. Od prvej lekcie je nevyhnutné, aby si študenti zvykali čítať latinský text s porozumením. Preto majú mnohé texty formu dialógu, ktorý sa dá na hodine viackrát ,,zdramatizovať“. Odporúčam každý text prečítať nahlas niekoľkokrát, aby si študenti na takéto vnímanie textu zvykli (predpokladom samozrejme je, že si osvoja slovnú zásobu). Takisto odporúčam, aby sa študenti učili niektoré texty naspamäť. Môžu to byť latinské citáty na konci lekcií, alebo časti textov rímskych autorov.


Na kontrolu výsledkov cvičení slúži kľúč na konci knihy.
Základný kurz je doplnený latinsko-slovenským slovníkom.