Prípadové štúdie z teórie a praxe legislatívy
Tím erudovaných legislatívcov dlhodobo sa venujúcich tvorbe práva pripravil pre študentov právnických ...
15,70 € 12,85 €
Príručka na semináre z Medzinárodného práva súkromného
Príručka na semináre z Medzinárodného práva súkromného je pomôckou, ktorá je určená predovšetkým ...
26,60 € 21,80 €
Program odpadového hospodárstva
Publikácia obsahuje schválený program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 - 2020 (vrátane farebných ...
4,95 € 3,70 €
Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe
Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe / Die ferorm des privatrechts in mittel-und osteuropa.
15,00 € 12,30 €
Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
Témou vedeckej monografie "Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním ...
13,50 € 11,05 €
Repetitórium civilného procesného práva
Tretie, prepracované a doplnené vydanie reaguje na všetky novelizácieCivilného sporového poriadku, Civilného ...
35,00 € 29,75 €
Repetitórium obchodného práva
Štvrté, doplnené a prepracované vydanie tejto úspešnej publikácie reaguje na novelizácie Obchodného ...
33,00 € 28,05 €
Repetitórium pracovného práva
Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého ...
29,00 € 24,65 €
Repetitórium práva Európskej únie
Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou preštudentov všetkých troch stupňov ...
25,00 € 21,25 €
Repetitórium teórie práva
Cieľom zostavenia tejto publikácie bolo vytvoriť učebný text, ktorý ponúka študentom práva v sústredenej ...
19,00 € 16,15 €
Repetitórium teórie práva
Cieľom zostavenia tejto publikácie bolo vytvoriť učebný text, ktorýponúka študentom práva v sústredenej forme ...
19,00 € 16,15 €
Repetitórium trestného práva
Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po ...
14,50 € 11,85 €
Repetitórium z občianskeho práva hmotného 1. diel
Učebná pomôcka – „Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a príkladmi", je určená ...
13,50 € 11,05 €
Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora ES
Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ...
16,02 € 13,60 €
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ
Ochrana spotrebiteľa v EÚ vychádza z koncepcie zachovania zásady rovnosti v súkromnoprávnych vzťahoch medzi ...
18,70 € 15,30 €
Rozhodnutia vo veciach reklamy
Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. ...
24,70 € 20,25 €
Sankcie zamestnávateľa
Klasický proces sankcionovania či „trestania" zamestnancov za porušenie pracovnej disciplíny alebo ...
17,60 € 14,40 €
Skončenie pracovného pomeru
Autori so špecializáciou na pracovnoprávnu oblasť spracovali do ucelenej publikácie vybrané témy skončenia ...
19,00 € 17,10 €
Skončenie pracovného pomeru
Skončenie pracovného pomeru, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Podľa Ústavy ...
33,00 € 26,40 €
Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi
Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi obsahujú kompletnú matériu z rodinného práva formou ...
15,70 € 12,85 €
Sloboda prejavu sudcu
Ambíciou autorky bolo sústrediť na jednom mieste relevantné východiská, právne názory, rozhodnutia a ...
12,50 € 10,25 €
Slovensko a medzinárodné právo
Kniha Slovensko a medzinárodné právo vysvetľuje fungovanie medzinárodného práva a jeho (ne)dokonalosti. Kniha ...
12,10 € 9,90 €
Smlouvy, pakty, dohody
Slovník mezinárodně politických a diplomatických aktů. Publikace představuje rychlé, výstižné a přehledné ...
10,06 € 7,00 €
Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - Aktuálny vývoj
V roku 2009 sme vydali pomerne rozsiahlu knižku pod názvom "Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným ...
6,60 € 5,90 €
(406)