Advokát v EU - Právní předpisy o advokacii v zemích EU
Kniha poprvé přináší české překlady právních předpisů o advokacii ve státech, v nichž budou po 1.5.2004 ...
11,38 € 9,67 €
Advokátní právo
Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule ...
49,05 € 41,69 €
Agentúrne zamestnávanie
Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na ...
35,70 € 29,27 €
Akademické akcenty
Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného pod záštitou dekana Fakulty práva ...
12,00 € 9,12 €
Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach
Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach?“ Odpovede na túto otázku prináša publikácia s rovnomenným ...
14,60 € 11,97 €
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve
Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k ...
19,70 € 16,15 €
Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov
Obsluha vyhradených technických zariadení kladie na fyzické osoby povinnosť disponovať požadovanou odbornou ...
14,20 € 11,64 €
Aktualizácia 2015 II/3 Obč súd por,TZ,TP
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadokZákon č. 300/2005 Zb. Trestný zákonZákon č. 301/2005 Zb. ...
3,55 € 2,66 €
Aktualizácia 2020 I/2 Lex korona
V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenie ...
3,00 € 2,10 €
Aktualizácia 2020 I/3 Lex korona
V reakcii na aktuálnu situáciu prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú ...
4,50 € 3,38 €
Aktualizácia 2020 II/3
V súvislosti so zavedením 13. dôchodku v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
2,70 € 1,89 €
Aktualizácia 2020 II/4
Účelom zmeny zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je uľahčiť situáciu pri obstarávaní tovarov ...
4,50 € 3,15 €
Aktualizácia 2020 II/5 Lex korona
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej ...
7,00 € 4,90 €
Aktualizácia 2020 II/6 Lex korona
Novelou zákona sa v reakcií na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19 upravili niektoré ...
3,50 € 2,45 €
Aktualizácia 2020 III/1
V zákone o sociálnom poistení sa rozšíril okruh dôchodkových dávok, ktoré sa ...
6,00 € 4,20 €
Aktualizácia 2020 III/2
V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19 sa upravili podmienky nároku na ...
7,00 € 4,90 €
Aktualizácia 2020 III/3 Lex korona
Opatrenia v súvislosti s koronavírusom sa v Zákonníku práce v záujme udržania pracovných miest a s cieľom ...
7,00 € 4,90 €
Aktualizácia 2020 III/4 Lex korona
- Zákon o službách zamestnanosti- Zákon o sociálnom poistení- Zákon o starobnom dôchodkovom sporení- Zákon o ...
7,00 € 4,90 €
Aktualizácia 2020 III/5 Lex korona
Účelom noviel v právnych predpisoch bolo upraviť vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného ...
6,00 € 4,50 €
Aktualizácia 2020 IV/2 Lex korona
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)- Zákon č. 97/2013 Z. z. o ...
7,00 € 4,90 €
Aktualizácia 2020 V/2 Lex korona
Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 upravujú umožňujú počas krízovej situácie alternatívne ...
7,00 € 4,90 €
Aktualizácia 2020 VI/1 Lex korona
Cieľom mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 je ...
7,00 € 4,90 €
Aktualizácia 2021 I/3
Titul obsahuje úplné znenia daňových a účtovných zákonov po ostatnej novele.Novelou zákona č. 199/2004 Z. z. ...
6,00 € 3,60 €
(1575)