Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - Vybrané aspekty
Odborná monografia veľmi dobre zapĺňa priestor daný refomami sociálnej ochrany na Slovensku a ich vyjadrením v ...
21,70 € 17,35 €
Softwarové právo v IT - Praktický průvodce právní problematikou
Víte, jak formulovat smlouvu o implementaci softwaru nebo jakou uzavřít smlouvu s programátory, abyste se vyhnuli ...
16,45 € 12,80 €
Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta
Vykonávanie finančného sprostredkovania v kategórii samostatného finančného agenta reprezentuje potenciálny ...
15,40 € 12,60 €
Spotrebiteľské právo
Spotrebiteľské právo je prvá učebnica na slovenskom trhu právnickej literatúry, ktorá sa koncentruje na túto ...
21,80 € 17,85 €
Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy
Súčasná právna úprava správnych deliktov je v Slovenskej republike obsiahnutá v mnohých právnych predpisoch a ...
19,40 € 15,90 €
Správne právo hmotné - Všeobecná časť
Správne právo je jedným zo samostatných právnych odvetví právneho poriadku Slovenskej republiky. Ústredným a ...
19,00 € 15,35 €
Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore
Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi ...
55,00 € 44,00 €
Správní právo. Obecná část.
Kniha profesora Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část je moderně pojatou komplexní učebnicí obecné ...
31,05 € 27,90 €
Správny poriadok. Komentár
Štvrté, aktualizované vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným, resp. ...
89,00 € 80,10 €
Sprievodca miestnou samosprávou
Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len ...
15,60 € 12,75 €
Stavebný zákon 2024
V publikácií Stavebný zákon a územné plánovanie, vlastníctvo bytov a nebytových priestorov reagujeme na ...
10,49 € 7,30 €
Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi
V tejto knihe poskytujeme základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovoprávnych predpisoch a ...
18,90 € 14,15 €
Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku
V oblasti ústavného práva, najmä v menších a mladších štátoch s kratšou demokratickou tradíciou, je ...
17,60 € 14,40 €
Surogačné materstvo
Surogačné (náhradné) materstvo je téma, ktorá vzbudzuje emócie v odbornej aj laickej verejnosti, a to najmä ...
14,50 € 11,85 €
Susedské spory v obci
Na obce (obecné úrady) sa často obracajú obyvatelia so svojimi podaniami smerujúcimi voči susedom a domáhajú sa ...
27,40 € 22,45 €
Škoda spôsobená pri výkone verejnej moci
Publikácia sa venuje problematike zodpovednosti orgánov verejnej moci za zákonnosť výkonu im zverenej právomoci. ...
10,90 € 8,90 €
Šport, futbal a právo
Slovenský futbalový zväz je nielen najväčším občianskym združením, ale aj lídrom medzi národnými ...
16,50 € 13,50 €
Štátoveda
Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ...
17,50 € 14,35 €
Teória a prax právnej normotvorby
Právne normy človeka sprevádzajú pred narodením, počas života i po smrti, a tak sa stretnutiu s nimi, ako ani ...
18,90 € 15,45 €
Teória práva
Ak sa v nemeckej teórii práva za prvého skutočného nemeckého právneho teoretika považuje Ernest Rudolf ...
33,00 € 24,75 €
Teória práva
Cieľom učebnice Teória práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom orientáciu v zložitom komplexe ...
16,70 € 13,65 €
Teória štátu a práva
Súborná publikácia od renomovaného autora sa venuje problematike teórie štátu a práva v širších ...
26,90 € 21,50 €
Teorie práva
Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto ...
21,62 € 18,35 €
Tlačový zákon. Komentár
Druhé, aktualizované a doplnené vydanie komentára k tlačovému zákonu umožňuje získať ucelené vedomosti o ...
59,00 € 50,15 €
(406)